Všeobecné podmínky

1. Předmětem pronájmu je chalupa (dále jen objekt) Pazderna, Nezdice na Šumavě 57, 342   01 Sušice, která bude užívána pro ubytování hostů za účelem jejich rekreace.

2. Pronajímatel (dále jen majitel) garantuje pro budoucí hosty vybavení objektu a služby, které jsou uvedeny v bodě č.9.

3. Objednavatelem (dále jen klient) rekreačního pobytu musí být osoba starší 18 let,která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu.

4. Smluvní vztah vzniká na základě řádně vyplněné a podepsané smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu obou stran a úhrady stanovené zálohy na pobyt klientem. Podpisem smlouvy stvrzuje klient souhlas s těmito podmínkami.

5. Objekt je určen pro ubytování maximálně 16 dospělých osob.

6. Klienti jsou v objektu ubytováni zpravidla v týdenních cyklech. Víkendové a kratší pobyty lze sjednat pouze mimo hlavní sezónu a mimo Vánoční – Silvestrovské svátky po dohodě s majitelem.U týdenních pobytů je nástup do objektu stanoven individuální dohodou v sobotu v době cca od 14.00 do 19.00 hodin, ukončení pobytu následující sobotu s předáním objektu majiteli do 10 hodin.

7. Klient je povinen před odjezdem provést závěrečný úklid. Pokud tak neučiní, bude mu z kauce odečtena částka ve výši 500,- Kč. Za tuto částku si lze u majitele rovněž závěrečný úklid přiobjednat.

8. Při nástupu předá majitel klientovi rekreační objekt v uklizeném stavu, dle inventáře (v jedné kopii ponechán přímo v objektu) předá zařízení jednotlivých místností. Po kontrole předá majitel klientovi klíče od objektu s kartou elektronického zabezpečení s potvrzením o zaplacení vratné kauce, která činí 3.000,- Kč za pobyt a kterou klient platí ihned při nástupu. Majitel rovněž od klientů vybere pobytovou taxu dle místní vyhlášky pro Obecní úřad za osobu a den ve výši  10,- Kč za osobu dospělou a ve výši 4,- Kč za dítě. Při převzetí objektu je protokolárně zapsán stav elektroměru za přítomnosti klienta, to samé na konci pobytu. Všichni klienti vyplní při nástupu pobytu ubytovací kartu.
Při odchodu majitel s klientem znovu zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře. Neshledá-li žádných závad, převezme klíče a vrátí klientovi kauci v plné výši. Pokud majitel zjistí po závěrečné kontrole závady způsobené klientem, je oprávněn z kauce odečíst částku odpovídající této závadě. V případě, že taková závada nebo závady přesáhne v součtu 3.000,--Kč, je majitel objektu oprávněn vymáhat na klientovi další doplatek.
Při převzetí objektu a jeho předání na konci pobytu bude sepsán předávací protokol.

9. Cena:  Pronajímatel je plátce DPH.
Cenu nájmu za den pobytu si majitel stanovuje v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. takto:

Cena zahrnuje:

 • pobyt v rekreačním zařízení na smluvenou dobu
 • čisté lůžkoviny a ručníky
 • spotřebu el. energie do 100 kWh při pobytu od pondělí do čtvrtka
 • spotřebu el. energie do 200 kWh při pobytu od soboty do soboty
 • spotřebu vody
 • spotřebu otopu (dřevo) – přidělené množství
 • pojištění objektu proti živelným pohromám

Při pobytu na 2-3 noci zahrnující víkend není spotřeba el. energie v ceně pobytu

Cena nezahrnuje:

 • vratnou kauci
 • spotřeba otopu (dřevo) nad přidělené množství
 • pojištění motorových vozidel a pojištění škod způsobených  
 • provozem motorových vozidel po dobu pobytu
 • úklid objektu po dobu pobytu
 • rekreační poplatek
 • spotřebu el. energie nad stanovené množství

10. Způsob platby:
Zálohu na pobyt zaplatí klient nejpozději do5 pracovních dnů od doručení smlouvy, a to převodním příkazem na účet majitele č. účtu 702161001/5500 (majitel účtu – Josef Hlaváč), nedohodnou-li se strany jinak.
Záloha – týdenní pobyt – 3.000,--Kč
Po odsouhlasení volného termínu zašle majitel klientovi smlouvu ve dvou vyhotoveních. Klient obratem zašle jeden jím podepsaný výtisk smlouvy nazpět majiteli a do stanovené lhůty zaplatí zálohu. Při převodu zálohové částky na účet doporučujeme uschovat doklad o zaplacení, to samé platí při platbě poštovní složenkou.
V případě, že klient nezaplatí řádně a včas zálohu na cenu pobytu, zaniká platnost smlouvy s účinky od počátku.
Doplatek do smluvní částky bude uhrazen ihned při nástupu a převzetí rekreačního objektu.

11. Stornovací poplatky:     
Zrušení pobytu ze strany klienta (musí být provedeno písemnou formou, pokud není dohodnuto s majitelem jinak) – storno poplatek :

 • 31 a více dnů před nástupem – 0,--Kč
 • 31 – 15 dnů před nástupem – 50% ze zaplacené zálohy
 • 14 a méně dnů před nástupem – 100% ze zaplacené zálohy

Při přerušení pobytu ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací!
Při stornování pobytu ze strany klienta bude zbylá část zálohy vrácena klientovi do 5 pracovních dnů.
Při zrušení pobytu ze strany majitele (vyšší moc, porucha objektu, vážná závada atd.) budou do 5 pracovních dnů klientovi vráceny všechny jím zaplacené poplatky a bude mu nabídnuta 50% sleva na eventuální příští pobyt.

12. Povinnosti klienta: 

 • řídit se smluvními podmínkami majitele
 • obeznámit se s obsluhou objektu, což potvrzuje  podpisem předávacího protokolu
 • vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení
 • dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd.)
 • klient plně odpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků  pobytu
 • zjistí-li klient v průběhu pobytu jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí majitele objektu (603 415 013 nebo 776 364 251)
 • vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid
 • klienti jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu spod. po celou dobu trvání pobytu. Majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku klienta
 • klient se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pobytu
 • po dobu pobytu udržovat objekt a jeho okolí v čistotě, odpad třídit do předem určených a označených nádob (plast, sklo, ostatní odpad)
 • uvnitř celého objektu je ZAKÁZÁNO kouřit!
 • uvnitř objektu se vyžaduje užívání domácí obuvi (přezuvek)
 • nedodržení podmínek ze strany klienta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady!!

13. Povinnosti majitele :     

 • umožnit klientovi využití celého objektu po sjednanou dobu. Majitel je povinen obeznámit klienta s provozem a obsluhou objektu a jeho příslušenstvím
 • předat klientovi při nástupu objekt v provozuschopném stavu,uklizený, nikým neobývaný, se zajištěním dodávky teplé a studené vody včetně el. energie
 • klientovi poskytnout čisté a vyprané povlečení pro každé objednané lůžko
 • poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob
 • řešit oprávněné stížnosti a připomínky klientů týkající se objektu
 • být po dobu ubytování klientů v objektu dostupný na mobilním telefonu
 • pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování klienta, má majitel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.

14. Pes (jen malé plemeno) a další drobná domácí zvířata:

 • možno je po předchozí domluvě s majitelem za předpokladu plné odpovědnosti za zvíře a úklidu po něm

15. Obě strany svým podpisem smlouvy potvrzují seznámení s výše uvedenými podmínkami ubytování.

Za pronajímatele :     
Josef Hlaváč 
Svahová 4, 326 00 Plzeň
IČ 66243785, DIČ CZ7003012038
mobil : 603415013
email : hlavac@akmartinska.cz
 

POZOR !!!
Majitel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit !!!